Inloggen

biografie: Louis Couperus

1863-1923

Louis Couperus [Den Haag 1863 - De Steeg 1923]
 

Louis Couperus wordt  beschouwd als een van de grootste schrijvers die Nederland heeft voortgebracht. Zijn  klassiek geworden oeuvre geeft een meesterlijk beeld van de fascinerende wereld rond 1900. De  ontwikkelingen in het  maatschappelijke en culturele leven van die dagen heeft hij in zijn romans en verhalen vereeuwigd.
Couperus is een veelzijdig auteur. Zijn veelzijdigheid is net zo indrukwekkend als de omvang van zijn oeuvre. Met een onuitputtelijke fantasie, werkkracht en stilistische variëteit schreef hij psychologische, mythologische en historische romans, verhalen, sprookjes en gedichten. In zijn reisbeschrijvingen en feuilletons toont hij zich een scherp observerend journalist.
Ondanks dat Couperus zich niet wenste te beperken tot één genre of stijl, wordt zijn werk gekenmerkt door een aantal thema's dat zijn oeuvre een hecht karakter verleent, zoals het noodlot, het tragische voorgevoel en het verval.

  Biografie 
1863 Louis Marie Anne Couperus wordt op 10 juni geboren te Den Haag als jongste van elf kinderen van Mr. John Ricus Couperus, gepensioneerd raadsheer in de beide Hoge Gerechtshoven in het toenmalige Nederlands-Indië, en jonkvrouwe Catharina Geertruida Reynst. 
1869 Bezoekt hij de lagere school aan het Buitenhof te Den Haag
1872 Op 8 november vertrekt hij met zijn ouders naar Batavia, Nederlands-Indië.
1878 In de zomer keert hij met zijn ouders terug naar Den Haag

1880 blijft in juli zitten in de derde klas van de Hogere Burgerschool Bleijenburg. Onderwijs van Dr. Jan ten Brink. 
1881 blijft in juli weer zitten en verlaat de school. Gaat onder leiding van Dr. Jan ten Brink en Dr. A.W. Stellwagen voor de akte M.O. Nederlands studeren.
1883 Debuut onder de naam Louis C. in het juninummer van Nederland met 'Erinnering'. In het oktobernummer van De Gids verschijnt onder de naam Louis Couperus een gedicht in terzinen 'Santa Chiara'.
1884  in juni verschijnt zijn eerste verzenbundel 'Een lent van vaerzen'.
1886 Slaagt op 6 december voor de akte M.O. Nederlands.
1887 Van 17 juni tot 4 december verschijnt Eline Vere als feuilleton in het dagblad Het Vaderland.
1890 In oktober vertrekt hij  naar Parijs.
1891 In januari keert hij terug naar Den Haag. In september viert hij zijn huwelijk met zijn nicht Elisabeth Wilhelmina Johanna Baud, in 1867 geboren te Batavia.
1892 In mei verblijf te Brussel. Begin van het zwerven.
1893 In januari eerste reis naar Italië, die midden februari plotseling afgebroken moet worden door het overlijden van zijn moeder. In het najaar de tweede reis naar Italië.
1894 Vestigt zich in juli in de Jacob van der Doesstraat 123 in Den Haag. Is tot 1895 redacteur van De Gids.
1896 Tot 1898 reizen naar Frankrijk, Duitsland en Engeland.
1897 Op 31 augustus benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
1899 In februari vertrek naar Nederlands-Indië. Verblijf te Tegal en Pasoeroean.
1900 In maart terug in Den Haag. In september vestigt hij zich te Nice, Villa Jules. Vanaf die datum talrijke reizen naar Italië, vooral Rome en Florence.
1902 In oktober overlijdt zijn vader.
1903 Met Cyriel Buysse en W.G. van Nouhuys oprichter-redacteur van Groot-Nederland.
1906 Ontstaan van de vriendschap met 'Orlando'.
1907 Nadere kennismaking met de archeoloog Dr.H.R.M. Leopold te Rome.
1909 In november verschijnt het eerste wekelijkse feuilleton in Het Vaderland.
1910 Tot 1912 reizen door Italië en Sicilië.
1913 Van april tot juni een reis door Spanje. In de zomer een verblijf te München.
1914 In de zomer een tweede verblijf te München. In september het vertrek naar Florence.
1915 In februari vanwege het oorlogsgeweld hals-over-kop terug uit Florence. Verblijf bij zijn zwager en zuster, het echtpaar Vlielander Hein-Couperus, Molenstraat 26, Den Haag.
1916 In  mei verschijnt de eerste wekelijkse bijdrage in de Haagsche Post.
1918 In oktober in het Verkade Theater aan de Herengracht te Den Haag de opvoering van Eline Vere in de bewerking van Elisabeth Couperus-Baud met Else Mauhs in de hoofdrol.
1920 Medio oktober vertrekt hij naar Algiers.
1921 In mei via Parijs terug in Nederland. In juni verblijf in Londen. In oktober vertrek naar het Verre Oosten als bijzonder correspondent van de Haagsche Post. De reis naar het Verre Oosten voert door Sumatra, Java en Bali.
1922 Reis door Japan, waar hij onderweg zo ernstig ziek wordt, dat hij wordt opgenomen in een Japans ziekenhuis. In oktober weer terug in Den Haag.
1923 Vestigt zich in maart in De Steeg, gemeente Rheden, in een door vrienden en bewonderaars aangeboden huis. Op 4 juni wordt hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 9 juni vindt de huldiging ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag plaats. Op 16 juli overlijdt Louis Couperus aan longvliesontsteking en bloedvergiftiging. De crematie vindt plaats op Westerveld. Zijn as is enige tijd later overgebracht naar zijn graf op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.

 Bibliografie
Het overzicht is chronologisch opgezet, waarbij is uitgegaan van de eerste uitgave in boekvorm.Tevens is het nummer van de Volledige Werken vermeld. Voor een uitvoerig overzicht met kleurenfoto´s van de boekbanden verwijzen wij u graag naar H.T.M. van Vliet: Versierde Verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925). L.J. Veen. Amsterdam [etc.] 2000.


Titel Jaar VW 
Een lent van vaerzen 1884 1

Orchideeën 1886 2
Eline Vere 1889 3
Noodlot 1890 4
Extaze. Een boek van geluk 1892 5
Eene illuzie 1892 6
Majesteit 1893 7
Reis-impressies 1894 8
Wereldvrede 1895 9
Williswinde 1895 10
Hooge troeven 1896 11
De verzoeking van den H. Antonius 1896 12
Metamorfoze 1897 13
Psyche 1898 14
Fidessa 1899 15
Langs lijnen van geleidelijkheid 1900 16
De stille kracht 1900 17
Babel 1901 18
De boeken der kleine zielen.   De kleine zielen 1901 19
De boeken der kleine zielen.   Het late leven 1902 19
De boeken der kleine zielen.   Zielenschemering 1902 20
De boeken der kleine zielen.   Het heilige weten 1903 20
Over lichtende drempels 1902 21
God en goden 1903 22
Dionyzos 1904 23
De berg van licht 1905/6 24
Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... 1906 25
Aan den weg der vreugde 1908 26
Van en over mijzelf en anderen.   Eerste bundel 1910 27
Van en over mijzelf en anderen.   Tweede bundel 1914 27
Van en over mijzelf en anderen.   Derde bundel 1916 27
Van en over mijzelf en anderen.   Vierde bundel 1917 27
Antieke verhalen, van goden en keizers, van dichters en hetaeren 1911 28
Korte arabesken 1911 28
Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte 1911 30
De zwaluwen neêr gestreken... 1911 31
Schimmen van schoonheid 1912 32
Uit blanke steden onder blauwe lucht.   Eerste bundel 1912 33
Uit blanke steden onder blauwe lucht.   Tweede bundel 1913 33
Herakles 1913 34
Van en over alles en iedereen 1915 35
De ongelukkige 1915 36
De komedianten 1917 37
Jan en Florence 1917 27
Wreede portretten 1917 27
Der dingen ziel 1918 27
Brieven van den nutteloozen toeschouwer 1917 27
Legende, mythe en fantazie 1918 38
De verliefde ezel 1918 39
De ode 1919 40
Xerxes of de hoogmoed 1919 41
Iskander. De roman van Alexander den Groote 1920 42
Lucrezia 1920 32
Met Louis Couperus in Afrika 1921 43
Het zwevende schaakbord 1922 44
Oostwaarts 1923 45
Proza. Eerste bundel 1923 46
Proza. Tweede bundel 1924 46
Proza. Derde bundel 1925 46
Het snoer der ontferming 1924 47
Nippon 1925 48Inzendingen van deze schrijver

2 resultaten.

De binocle

verhaal
3,2 met 20 stemmen 515
Het was ongeveer vijf jaar geleden, dat een jonge toerist, Indo-Nederlander, journalist, een fijne jongen, enigszins nerveus aangelegd, zeer zachtzinnig trots zijn tropisch bloed, in Dresden, in de Opera, des morgens, een biljet nam voor een plaats op de eerste rij van de vierde rang, om de Walküre te horen. De vierde rang was destijds de rang, waar alle vreemdelingen zaten, die zich niet de luxe van een loge betaalden; ja zelfs zij, die dit wel konden doen, prefereerden vaak de vierde rang, en dit boven de derde en de tweede, omdat men er zo uitstekend hoorde en zag, zelfs al groef zich de afgrond der wijde zaal tussen die rang en het toneel. Het was een prachtige dag; de parken stonden in goudbladerendos; er dreef een lieflijkheid om te leven door de wijde lucht en de jonge toerist, in zijn even weemoedige eenzaamheid, was gelukkig door de mooie stad te dwalen, een museum binnen te lopen, ergens te lunchen onder een Laube bij het zonnekabbelende water van de Elbe. En er was in hem de blijde illusie die avond de Walküre te horen, een opera, die hij niet kende, hetgeen hij zich verweet omdat hij met Wagner dweepte.
Zonder dat hij met iemand dan met de kellnerin en de tramconducteur sprak, verliepen de uren. Hij dronk zijn thee en at er wat bij, want daar de opera zeer vroeg begon, wist hij geen tijd tot dineren te hebben. En toen, tevreden en zacht, stil blijmoedig, als zijn aard was, trots nerveuze aanleg en periodieke buien van melancholie, wandelde hij kalm - hij had de tijd - naar het Operagebouw. Reeds sloten enkele winkels in de Pragerstrasse en was het bedrijf gedaan en zag hij een opticien zijn bediende wijzen de luiken voor het raam te stellen, toen hij bedacht geen binocle te hebben. Vlug schoot het door hem heen, dat de vierde rang - waar hij al eens, achter, gezeten had - toch wel ver van het toneel was verwijderd en dat een toneelkijker wel van dienst zou zijn... Tevens bedacht hij, dat hij een goedkope dag had gehad en dat zijn plaats maar drie mark kostte en toen nu zijn oog bij toeval het uitspiedende van de opticien ontmoette, wenkte hij hem, als bij in-geving, verhaastte zijn pas en riep, nog op het trottoir:
- Is de zaak al gesloten? Of kan ik nog een toneelkijker kopen?
Goedmoedig grijnzend knikte de lange, magere opticien van ja en noodde binnen in de half geduisterde winkel. En nauwlijks was de toerist binnen of het doorflitste hem, dat hij verkeerd deed en beter zou doen de winkel te verlaten omdat het gezicht van die winkelier een onbehaaglijke vogeltronie geleek. Maar deze flits was zo snel, ongemotiveerd en vaag, dat het geen logisch bewustzijn werd. Daarom bleef de jonge man en hernam:...

Het kasteel dat er niet was.

verhaal
1,6 met 24 stemmen 1.642
De Toerist, die late namiddag, was verdwaald. Uit een donker bergbos, waar de hoge sparrebomen zich tot een sombere kathedraal schenen te bouwen, terwijl de rode, ondergaande zon door het zwarte gewemel der lagere twijgen scheen als met altaarkaarsgeschemer in een ver verwijderde kapel, was de Toerist gekomen aan de rand van de vallei, waar de bergstroom zich naar beneden stortte, over grote rotsblokken heen schuimende. En de Toerist, omdat hij sedert uren verdwaald was, was zeer vermoeid, hoewel hij een jonge, krachtige man was.
De Toerist, naar beneden ziende in de vallei, die zich vaag uitwiste in alles verdoezelende mist en nevel, zag het kasteel rijzen bij de waterval van de bergstroom en omdat hij zich bewust werd niet te weten waar hij was, daalde hij in de vallei af, vast besloten gastvrijheid te vragen waar hij ginds zag, dat mensen woonden. Langs de tuimelende, schuimende bergstroom was een geitepad en de moede man liet zich als naar beneden lokken door de dalende diepte. En hoewel het kasteel, hoe meer hij naderde, hem een indruk maakte van angstige somberheid, van grauw overmiste onwezenlijkheid, liep hij, bijna wankel van moêheid, af op de grote poort en hief de bronzen klopper op, liet die vallen ...
De klopper viel neêr met een sombere, holle echo, die scheen te zinken in een diep leêgte van het verleden. Aan een enkel raam lichtte een lamp en tegen de lampeschijn in dat raam verscheen een menselijke schaduwvorm, die uitzag ...
De Toerist wachtte. Zijn hoofd voelde donzig van moêheid; zijne gedachte dreef in het grote ijle. Maar de poort werd langzaam, geluidloos geopend en een grauwe, grijze man vroeg met holle stem ... ...