Inloggen
voeg je bewering toe

Beweringen

Bij alle terechte verontwaardiging over moslimextremisme zouden we moeten beseffen dat onze eigen intolerantie t.o.v. moslims de radicalisering van moslimjongeren in de hand werkt. Uit onderzoek van de UvA blijkt namelijk dat twee op de drie moskeeën in Nederland te maken hebben met agressie en geweld. Bommen gooien op IS is zinvol, maar het kweken van begrip en tolerantie t.o.v. moslims is minstens zo effectief om moslimgeweld tegen te gaan.

Schrijver: Regatta, 3 oktober 2014


Geplaatst in de categorie: geweld

3.2 met 13 stemmen 563Er zijn 12 reacties op deze inzending:

Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
9 oktober 2014
Regatta, zelfs de bronnen die jij noemt, vermelden dat de interpretatie van de archeologische vondsten discutabel is. De academische wereld van de archeologie is hier al lange tijd over in discussie, en ze zijn er nog steeds niet helemaal uit. Maar jij weet het natuurlijk wel. Want jij bent theoloog. Dus weet je alles van het interpreteren van archeologische vondsten.

En je weet ook dat mensen die door jouw stellige beweringen heenprikken, hun informatie alleen van wikipedia kunnen hebben. Maar natuurlijk. Want alles wat jij beweert, is waar. Er bestaat geen andere waarheid dan die van Regatta. Dat wikipedia pas in 2001 is ontstaan en ik in 1991 ben afgestudeerd, waarbij ik de resulaten van mijn onderzoek naar de verering van godinnen, eind jaren tachtig, nog op een typemachientje met bloed, zweet en tranen heb zitten tikken - het waren andere tijden - na het maandenlang doorploegen van meters boeken en overige bronnen, dat doet er allemaal niet toe. Regatta heeft altijd gelijk. Ik hoop dat je er gelukkig van wordt...

Voor iedereen die dit leest en zich afvraag wie er nu 'gelijk' heeft, en wat hier de echte en enige waarheid is in de discussie, zie mijn reactie van 3 oktober jl. op deze column:
www.nederlands.nl/nedermap/columns/column/137798.html
Naam:
Regatta
Datum:
9 oktober 2014
@Joanan en Gabriela, een beetje Wikipediakennis, gecombineerd met inzichten die ontleend zijn aan esoterische geschriften, is beslist niet voldoende om hier een gefundeerd oordeel over te vellen.
Wat ik heb gelezen heb in archeologische literatuur is ruim voldoende om te concluderen dat in elk geval in de Minoïsche en in de Carthaagse cultuur kinderoffers plaats vonden; in Carhago vonden kinderoffers plaats aan de godin Tanis. De kinderen, van wie op offerplaatsen overblijfselen zijn gevonden, zijn niet als gevolg van ziekte o.i.d. overleden, maar duidelijk om het leven gebracht.

Op Kreta zijn overblijfselen gevonden van kinderen, die samen met offerdieren zijn gekookt. Jullie lezen het inderdaad goed. Er kwam daar zelfs kannibalisme voor.

Jullie visie is zó sterk gekleurd door adoratie voor de moedergodin, dat jullie geneigd zijn jullie ogen voor deze m.i. monsterlijke praktijken te sluiten.

Afgezien daarvan denk ik zeker niet aards en negatief. Ik ben eerder een mysticus. Wat jullie volledig ontgaat is dat God in het monotheïsme - en dat geldt zeker voor het christendom - zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen bezit.
Dit lijkt me wel voldoende, al zou ik nog wel meer punten naar voren kunnen brengen. Ik ga hier ook niet meer op in, want dat is zinloos.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
8 oktober 2014
Lieve hooglerares in de godsdienstkunde, Regatta, ik twijfel aan je visie over de Godinnenaanbidderij!
Je tegenargument van tempelprostitutie en kinderoffers is uit de lucht gegrepen en volkomen onwaar, want die misdaden werden juist door mannelijke neppriesters gepleegd!
In de orthodoxe godsdiensten zijn het ook juist de mannelijke machthebbers, die de zachtmoedige, vrouwelijke, vredelievende kenmerken kapot maken! Je bevestigt het kwade beeld over de islam, die overeen komt met voodoo en andere primitieve geloofsbelevingen. In duivels geloven impliceert duivelse tendensen. Dierlijke geloofsbelevingen raken aan de instinctmatige prehistorie en kunnen nauwelijks geloofsbelevingen genoemd worden. Als humanist en godsdienstcriticus kan ik niet anders dan terug verwijzen naar de vele eeuwen langere tijden, waarin de mensheid de Godin aanbad! De vruchtbaarheidsgodinnen! Die tempelhoererij en kinderoffers zuigt Regatta uit haar onderdrukkende duim, want dat heeft nooit ergens plaats gevonden, maar enkel in Regatta's geest. Als het al heeft plaats gevonden, dan absoluut zeker door mannelijke saters en zware criminelen! Regatta snapt de Eeuwige Heiligheid van de Oergodin/de Moedergodin niet. Ze denkt te aards en te negatief. Ze moet niet alleen tegen mij opboksen, maar ook tegen de grootste psychiater ooit Carl Gustav Jung!...
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
8 oktober 2014
Ik kan hier zo tien linken neergooien naar bronnen die duidelijk zeggen dat hetgeen jij zo stellig beweert betwist wordt, en dan verwijt jij mij stelligheid. Ik geef in ieder geval nog aan dat er ruimte is voor interpretatieverschil en een eigen mening, waarbij ik die van mij uitleg vanuit mijn spiritualiteit. Voor een theologe die hier begrip vraagt voor een monotheïstische patriarchale godsdienst waar ik niks mee heb, veeg je nogal de vloer aan met mijn levensovertuiging, en schroom je ook niet om te proberen mij belachelijk te maken als ik moeite doe die overtuiging uit te leggen.
Dan presteer je het ook nog me te verwijten dat ik niet op je bewering reageer. Nu wordt ie helemaal mooi. Ik ben hier wel klaar mee.
Naam:
Regatta
Datum:
8 oktober 2014
Gabriëla, nu ik jouw laatste antwoord gelezen heb, wil ik daar nog een paar kanttekeningen bij plaatsen.
1. Dat in het oude Carthago kinderoffers aan de godin Tanit werden gebracht, staat vast. Archeologische vondsten hebben dat aangetoond. Het verbaast mij oprecht dat jouw spirituele visie jou belet om deze feiten te erkennen.
2. Ik kan niet anders concluderen dan dat jij je eigen visie op de werkelijkheid verabsoluteert en elke visie, die daarvan afwijkt, voor ongeldig verklaart om zij 'voortkomt uit een onbegrip van de wezenlijke betekenis van de Vrouwelijke en Mannelijke dualiteit in het Universum en in ieder van ons.'

Alsjeblieft zeg. Stel dat binnenkort wordt aangetoond dat er leven is op een andere planeet; ontken je de geldigheid van die bewijzen dan omdat de huidige natuurwetenschappen deel uitmaken van een masculiene cultuur die ingebed is in het dualistische denken?

Laten we hier maar over stoppen, want er valt geen gemeenschappelijke noemer meer te ontdekken. Jammer vind ik alleen wel dat je nog met geen woord hebt gerept over het onderwerp van deze bewering, namelijk de discriminatie van moslims.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
7 oktober 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
In onze discussie over kinderoffers zullen we het niet eens worden. Omdat de bronnen elkaar tegenspreken. Niet qua archeologische vondsten, maar qua interpretatie daarvan.
Feit is dat de berichten over kinderoffers een periode beslaan waarin de god en de godin naast elkaar vereerd werden, en niet de allervroegste periode van het monotheïstische matriarchaat, waarin enkel de Moedergodin werd vereerd. Wat uit esoterisch oogpunt logisch is, omdat alle eigenschappen van het Vrouwelijke in ons zich tegen dergelijke praktijken verzet. Daarom ga ik in mijn betoog mee met bronnen die vermelden dat de offers enkel aan een god gebracht zijn, en niet aan een god en godin als paar of twee-eenheid, en zeker niet aan een van god losstaande godin.
Iedere andere interpretatie komt voort uit een onbegrip van de wezenlijke betekenis van de Vrouwelijke en Mannelijke dualiteit in het Universum en in ieder van ons.
Het feit dat je aangeeft niet in esoterische argumenten geïnteresseerd te zijn, verklaart voor mij dat je meegaat met bronnen die een interpretatie geven aan archeologische vondsten die de verzorgende en beschermende kracht van het Universeel Vrouwelijke volledig ontkennen.
Naam:
Regatta
Datum:
6 oktober 2014
@Gabriela: Het spijt me wel, maar ik benader die drie Mediterrane culturen vanuit de archeologie en niet vanuit de esoterie. Als we d.m.v. opgravingen kunnen vaststellen hoe bepaalde riten en cultussen eruit zagen, lijken die feiten mij moeilijk te weerleggen.

Jammer genoeg zijn er wel degelijk bewijzen voor kinderoffers aan een godin. Zo verscheen in 1984 een Carthago-nummer van het archeologische blad Phoenix. Daarin staan foto's en uitgebreide beschrijvingen van plaatsen waar kinderen werden geofferd aan de godin Tanit, die samen met Ba'al Hammon tot de hoofdgoden van het Carthaagse pantheon behoorde. Deze kinderoffers vonden plaats tussen 750 en 146 v.Chr. Duizenden kinderen lieten daarbij het leven; zij werden levend verbrand.

Kinderoffers kwamen ook voor in Fenicië. Dat ook daar kinderoffers werden gebracht aan de godin is zeer aannemelijk. De Carthagers kwamen immers oorspronkelijk uit Fenicië; als zij kinderen offerden aan Tanit, zullen de Feniciërs dat hoogstwaarschijnlijk ook gedaan hebben aan Astarte, die al vanaf de 7e eeuw v. Chr. met Tanit werd geïdentificeerd.

Tot slot nog dit: in het oude Kreta, waarop ook tempelprostitutie plaats vond, werden eveneens kinderoffers gebracht, al is het niet zeker of dat ook gebeurde in het kader van de verering van een godin. Ook daarover is gepubliceerd, maar voor deze discussie is het handiger een link te leggen naar een YouTube-video waarop men bewijzen laat zien voor kinderoffers: www.youtube.com/watch?v=fTjbmYgZCRw
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
6 oktober 2014
Email:
gabrielamommersyahoo.com
Regatta, je legt me woorden in de mond die ik niet geschreven heb: "Je hebt gelijk dat het doel ervan was om via een sterfelijk mens de liefde van een godheid te ervaren.", dat zijn dus niet mijn woorden, maar de jouwe. En we hebben het duidelijk over heel verschillende zaken. Want de heilige rituelen waar ik het over heb, en die dus niets met prostitutie te maken hebben, hadden een heel ander doel, dat te maken heeft met tantrische inzichten uit de alchemie. Het zou te ver voeren om dit in een reactie hier uit te leggen. Voor wie erin geïnteresseerd is, kan ik het boek 'Het Magdalena Manuscript' aanbevelen, geschreven door Tom Kenyon en Judith Sion, over de de Alchemie Van Horus en De Seks-Magie Van Isis.

Voor de discussie over kinderoffers is het belangrijk om historische feiten te scheiden van legendes. Voor een vrouw die zegt theoloog te zijn, vind ik het jammer dat je die twee zaken door elkaar haalt. In tegenstelling tot wat je beweert, zijn er geen historisch feitelijke bewijzen voor kinderoffers aan een godin. In mijn studie naar de verering van godinnen, ben ik geen enkele bron tegengekomen die daar bewijzen voor geeft. Wel wordt in vele overleveringen verhaald over kinderoffers aan de god Baäl. De feitelijke bewijzen die daarvoor zouden bestaan, worden evenwel in andere bronnen weer betwist. Baäl is een van de goden uit de periode na de Moedergodin, waarin een god en een godin naast elkaar vereerd werden. Van de godin Astarte, die beschouwd wordt als de vrouwelijke tegenhanger van Baäl, zijn geen aanwijzingen te vinden dat er ooit een kind in haar naam geofferd is.

Waar het in deze hele discussie om gaat, is de betekenis van het vrouwelijke en het mannelijke principe in de mensengeschiedenis, gesymboliseerd door goden en godinnen die wij overeenkomstige eigenschappen toedichten. Uiteindelijk gaat het om het evenwicht van het vrouwelijke en het mannelijke principe in ieder van ons. Waarin we niet alleen als individu, maar ook als mensheid door de hele geschiedenis heen een weg te gaan hebben. Het feit dat alle leven uit vrouwen geboren wordt, en er in den beginne dus de Moedergodin staat, is een enorm doorn in het oog van de latere mannelijke godsdiensten die met een pathetische kinderachtigheid de schepping van leven in hun legendes omdraaien: Athene die uit het hoofd van Zeus wordt geboren, Eva die uit de rib van Adam wordt gehaald. De voortschrijdende overheersing van mannelijke goden in culturen door onze geschiedenis heen, die uitmondt in de latere monotheïstische patriarchiale godsdiensten, waar het niet geaccepteerd wordt dat er nog andere goden, laat staan godinnen, mogen bestaan, is nu juist het probleem waar we in onze tijd nog steeds ernstige gevolgen van ondervinden.

Waar de Rooms-Katholieke Kerk op dit moment zijn eigen dogma's probeert te herzien en een hand reikt naar andere godsdiensten met een Paus die oproept tot tolerantie, daar is in de Islam een omgekeerde beweging bezig die ernstig uit de hand loopt. Ik ken genoeg moslims in Nederland die daar volledig afstand van nemen, en we kennen allemaal Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, die hierin voorop loopt en naar mijn mening een prachtige voorbeeldfunctie vervult. Zijn optreden afgelopen vrijdag in Pauw is terecht met veel lof ontvangen. Het zijn mensen als Franciscus en Aboutaleb die in onze huidige wereld van monotheïstische patriarchale godsdiensten, een basis leggen voor een verdere ontwikkeling die over een paar eeuwen weer plaats zal geven aan meer goden en zelfs godinnen, en uiteindelijk zal leiden tot een hernieuwde en verdiepte, want gelouterde, eerbied voor de Moedergodin. Vanuit mijn overtuiging als oerheks, die in vele levens over duizenden jaren deze geschiedenis heeft meegemaakt, is dit voor mij geen wensdroom, maar een diep innerlijk weten.

"Want ik ben bij je geweest sinds het begin der tijden
En ik ben datgene wat bereikt wordt aan het einde van alle verlangen"

(Citaat aan het einde uit 'Opdracht van de Godin', een poëtische tekst waarin de Godin of het Vrouwelijke tot je spreekt, geschreven door Gerald Gardner, herschreven door Doreen Valiente.)
Naam:
Regatta
Datum:
5 oktober 2014
@Gabriela, tempelprostitutie is het gangbare woord voor praktijken waarbij een man of vrouw zichzelf ter beschikking stelde voor seks met een vreemdeling. Dat gebeurde tegen betaling.
Je hebt gelijk dat het doel ervan was om via een sterfelijk mens de liefde van een godheid te ervaren. Maar denk je echt dat de meeste mensen, die hieraan deelnamen, dit uit zuivere motieven deden? Bovendien kwam tempelprostitutie ook voor in culturen als de Griekse. Daarbij werden vrouwen als slavinnen op de markt opgekocht en vervolgens aan iedere man, die dat wilde, tegen betaling aangeboden. Ik vind dat echt verschrikkelijk.

Als theoloog heb ik o.a. studie gemaakt van de Fenicische, de Minoïsche en de Carthaagse cultuur. In al deze culturen bestonden cultussen voor belangrijke godinnen. Nu is het opvallend dat daarbij ook kinderoffers werden gebracht. Dat is toch afschuwelijk!
Is het niet opvallend dat cultussen voor prominente godinnen juist vaak samengingen met kinderoffers? Let wel: hier zijn duidelijke bewijzen voor; ik verkoop je geen fabeltjes. Dit blijkt o.a. uit opgravingen in Fenicische, Minoïsche en Carthaagse vindplaatsen.

Afgezien daarvan is het wel waar dat de alleroudste religies een verering van de moedergodin kenden. Dat waren vooral vruchtbaarheidscultussen. Maar er is geen enkele aanwijzing dat de ontwikkeling van religies opnieuw in die richting gaat. Dat lijkt me vooral een wensdroom - een wensdroom die je wat mij betreft gerust mag koesteren.
Naam:
Gabriëla Mommers
Datum:
5 oktober 2014
@Regatta: Wat jij tempelprostitutie noemt, waren priesteressen die de mensen naar de tempel brachten om de Godin te eren met het heilige ritueel van liefde bedrijven. Heeft helemaal NIETS met prostitutie te maken! Even je huiswerk wat beter doen, Regatta. En kinderoffers zijn er nog nooit gebracht aan een Moedergodin. Dat soort onzin is pas populair geworden met de opkomst van de patriarchale godsdiensten. En Joanan heeft zeker wel gelijk dat ALLE tegenwoordige patriarchale godsdiensten voortkomen uit de vroegere godinnenverering. Hoe dat in het Christendom gegaan is, kun je hier lezen: www.nederlands.nl/nedermap/columns/column/137123.html?zoekresultaat=ja
In het ontstaan van het Jodendom en de Islam heeft zich een vergelijkbare ontwikkeling voorgedaan. Alle spiritualiteit is begonnen met de Moedergodin. En alle spiritualiteit zal daar ook weer heen gaan. Die korte periode dat de God het van de Godin heeft overgenomen, is op zijn retour en vertoont zijn laatste stuiptrekkingen met dat extreme moordlustige gegil van groeperingen als IS, die vrouwen en kinderen als seks-slaven verkopen en gezond nadenkende mannen op beestachtige wijze onthoofden. Ze zullen de gerechtigheid van de Godinnen niet kunnen ontlopen!

Nemesis, Maät, Portia
Godinnen van gerechtigheid
Met zwaarden zilver en zuiver
Trekken zij ten strijd'

Zij doorboren ieder onrecht
Totdat ieder recht is gedaan
En wie hen op hun weg komt
Kijken zij genadeloos aan

Hun zwaarden treffen het duister
En het licht breekt er doorheen
Voor wie de weg ooit kwijt was:
Dat licht, daar gaan we heen!
Naam:
Regatta
Datum:
4 oktober 2014
Joanan, het gaat mij er niet om dat wij ons moeten bekeren tot de islam of ermee moeten sympathiseren. Het allerbelangrijkste lijkt me dat we begrijpen wat moslims geloven, welke tradities ze volgen en wat er globaal in de Koran staat.
Laten we moslims vooral als mensen zien en niet in de eerste plaats als aanhangers van een enge, gruwelijke religie die het Westen als een wurgslang wil verstikken. Als we dat met begrip en openheid kunnen bereiken, is er al veel gewonnen.

De islam is niet oorspronkelijk een geloof in de godin geweest. Vòòr de Islam in de 7e eeuw aan zijn opmars begon, geloofden de bewoners van het Arabische schiereiland in veel goden, geesten en duivels. Ook waren er animistische tradities.

Volkeren waarin moedergodinnen een prominente rol speelden, waren ook niet altijd zo vredelievend, Joanan. Tempelprostitutie en kinderoffers waren in dergelijke culturen niet ongewoon.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
4 oktober 2014
Waarom zouden we ons moeten verlagen tot godsdienstige denkbeelden, die niet de onze zijn? De islam is ondemocratisch, vrouwonvriendelijk en algemeen onderdrukkend. Sektarisch (psychisch) geweld is op geen enkele manier goed te praten. De middelmatige braveriken binnen de islam valt weinig te verwijten, of dit: het ontbreken van grondig zelfinzicht en veilige, aangepaste, laffe meeloperij! Voordat de hanen binnen de islam de macht overnamen, was de islam een wereldwijd geloof in de Godin. Dat weet bijna niemand meer, maar toch was het zo! Net als met al die andere, masculiene godsdiensten als het rooms-katholicisme en het protestantisme! Etcetera. Vele eeuwen voor de mannelijke godsdiensten van amper twee eeuwen waren er matriarchale godsdiensten op aarde! De Godin en het Vrouwelijke werden eeuwen langer beleden door de mensheid, die veel wijzer was. Aphrodite, Diana, Artemis, Ceres, Kali, Gaia, ik noem maar een paar.
De islamieten zijn misleide mensen en in wezen in orde, maar de islam op zich is mensonterend, dualistisch en zelfs oorlogszuchtig. De ware Allah heeft allang niets meer met de islam van doen. De Allah-loze islam dobbert maar voort, maar is ten dode opgeschreven. De levensziel is eruit.
Wat tot in de kern fout is, moet je zeker niet omarmen, maar radicaal afwijzen!...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)