Inloggen

Alle inzendingen van H.P. Winkelman

85 resultaten.

Sorteren op:

KUN JE WILLEN WAT JE WILT?

beschouwing
4.3 met 7 stemmen 196
Iemands persoonlijkheid is de resultante van nature (genetische structuur) en nurture (de omgevingsfactoren) en is als zodanig bepalend voor diens denken en handelen. Dat betekent niet dat een mens willoos is. Het betekent wel dat de wil niet “vrij” is. Hersenprocessen en de daaruit...

PRIETPRAAT (5)

beschouwing
5.0 met 1 stemmen 232
Hallo Mien, ben je daar? O, je bent in de keuken bezig, zie ik. Ja, je vraagt je natuurlijk af waarom ik zo vroeg al thuis kom. Nee, ik ben niet ziek geworden. Ik zal het je vertellen. Je zult je oren niet geloven. Hoe bestaat het? In wat voor maatschappij leven we tegenwoordig? Kom ik...

PRIETPRAAT (4)

beschouwing
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 112
Mien, ik ben je bloedeigen man, dus je weet dat ik niet graag kanker. Maar nou moet ik toch 's voor één keer stoom afblazen. Die chef van mij hè, die ellendeling. Stel je voor, kom ik vanmorgen tien minuten te laat op de zaak, roept ie me bij zich en zegt ie dat het nou 's uit moet zijn met dat...

PRIETPRAAT (3)

beschouwing
4.0 met 1 stemmen 84
Mien, weet jij wat communicatie is? Nee, com-mu-ni-ca-tie, weet je wel, van com-mu-ni-ce-ren. Nee Mien, dat heeft niks met de kerk te maken, dat heeft iets met de zaak te maken. Wij communiceren met elkaar. Ja, wij, op de zaak. Dat wil zeggen dat we elkaar wederzijds dingen meedelen. Snap...

PRIETPRAAT (2)

beschouwing
4.0 met 3 stemmen 83
Zeg Mien, slaap je al? . . . Mien . . . O, ik dacht dat je al sliep. Nee, er is niks aan de hand. Maar ik kan niet in slaap komen. Ik lig almaar te denken. Dat heb ik wel eens vaker als ik niet slaap. Weet je, nou beginnen ze op de zaak weer te emmeren over studeren. Ze vinden dat je moet...

PRIETPRAAT (1)

beschouwing
3.0 met 3 stemmen 87
Ja Mien, ik wéét het, ik bén knorrig. Zéér knorrig. Waarom? vanwege de onredelijkheid, Mien. Ja natuurlijk, mijn chef, wie anders? Hij had weer 's wat nieuws. Je zou erom moeten lachen als het niet zo droevig was. Waar zo'n kerel zich druk over maakt. Zit ik rustig aan m'n bureau met...

BALKE(N)BRIJ

beschouwing
5.0 met 4 stemmen 163
Vraag: Ik ben nog niet zo lang geleden getrouwd. Mijn man vertelde me dat hij dol is op balkebrij, maar ik weet niet hoe ik die moet maken. Kunt u mij een goed recept geven? En kunt u me misschien ook vertellen wat de herkomst is van de naam van dit gerecht. Ik vind het zo'n eigenaardig...

EEN IMAGINAIRE WERELD?

beschouwing
4.3 met 6 stemmen 293
Onlangs bladerde ik weer eens in een boekje dat al in 1957 verscheen en dat ik ook al vanaf dat jaar in huis heb. Het werd geschreven door dr. D. Burger en de titel luidt: “Bolland en Platland – een roman van gekromde ruimte en uitdijend heelal”. Het is geïnspireerd op een nog veel ouder...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (3) - slot

beschouwing
3.3 met 18 stemmen 409
De evolutie wordt, denk ik, in belangrijke mate “aangestuurd” door vier actoren (als ik ze zo mag noemen), te weten beweging, causaliteit, natuurlijke selectie en synergie. Van synergie is, zoals gezegd, sprake als samenwerking resulteert in een geheel dat meer is dan de som van de delen. Het...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (2) - Intermezzo

beschouwing
3.0 met 8 stemmen 246
Ik wissel mijn beschouwing over mogelijke verdere ontplooiing van het menselijk bewustzijn af met enkele fragmenten (met een hoog poëtisch gehalte) van "De geest", geschreven door de dichter-psychiater Allen Wheelis. Deed aflevering 1 en doet straks ook aflevering 3 vooral een beroep op uw...

EEN HOOPVOL PERSPECTIEF (1)

beschouwing
2.7 met 10 stemmen 250
“In ’t verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal,” schreef Bilderdijk. Met andere woorden: alles voltrekt zich in oorzakelijk verband. Zoals uit een zaadje een plant groeit, zo ontwikkelt de toekomst zich uit verleden en heden. De vraag waar we naartoe gaan is niet minder klemmend dan...

OVER DE HEILIGE GEEST

beschouwing
1.7 met 7 stemmen 357
Mijn laatste drie bijdragen aan deze rubriek hadden betrekking op de wijze waarop het geloof in God verwoord wordt in het oudste christelijke belijdenisgeschrift, het Apostolicum: Vader (column 602), Almachtige (beschouwing 1596) en Zoon (beschouwing 1603). Rest nog dat belijden eveneens...

OVER INCARNATIE

beschouwing
3.7 met 6 stemmen 177
Van de twaalf artikelen van de aloude Apostolische geloofsbelijdenis hebben er niet minder dan zes betrekking op Jezus Christus. Daaruit blijkt wel de centrale plaats die Hij in de christelijke beeldvorming over God inneemt. En dat is begrijpelijk, want voor christenen is Hij het geweest in wie God...

OVER GODDELIJKE ALMACHT

beschouwing
3.0 met 7 stemmen 165
De Apostolische geloofsbelijdenis spreekt van God als van de Vader, de Almachtige. Zoals jonge kinderen dat vaak zeggen van hun vader, zo zeggen gelovigen het ook wel van hun God-vader: Hij kan álles. En zo'n uitspraak past natuurlijk volledig bij de personificatie van God in een vaderfiguur. Je...

OVER GOD ALS VADERFIGUUR

column
4.7 met 6 stemmen 253
Godsbeelden in de bijbel zijn vaak uiterst abstract, in de zin van onpersoonlijk: het Woord, het Licht, de Liefde, de Weg, de Waarheid, het Leven, de Alfa en Omega enz. Daarnaast roept met name het Nieuwe Testament ook een beeld op van God als Vader, in het bijzonder van "de" Zoon, Jezus, maar...

OVER DE CIRKELGANG VAN HET LEVEN

beschouwing
3.8 met 6 stemmen 219
Religies beroepen zich voor het geloof in een individueel voortbestaan van de mensenziel na het sterven op goddelijke openbaring. Maar het feit dat het aantal verschillende voorstellingen van een hiernamaals ongeveer overeenkomt met het aantal religies doet eerder menselijke bedenksels vermoeden....

OVER ONZEKERHEID EN ONBEPAALDHEID

beschouwing
3.5 met 6 stemmen 216
Wat telkens weer opvalt bij het lezen van de argumenten die aan de kwantumfysica ontleend worden voor het afwijzen van strikte causaliteit, is het door elkaar halen van oorzakelijkheid en voorspelbaarheid. De spraakverwarring blijkt alleen al uit het feit dat Heisenbergs theorie aanvankelijk zowel...

OVER SINTERKLAASGELOOF

beschouwing
2.9 met 14 stemmen 421
In elke godsdienst vertonen traditionele, fundamentalistische geloofsopvattingen treffende overeenkomsten met een kinderlijk Sinterklaasgeloof. Als jonge kinderen geloofden we heilig in Sinterklaas, in zijn goedheid en alomtegenwoordigheid, in zijn almacht, alwetendheid en rechtvaardigheid, in zijn...

OVER ZONDE EN VERZOENING

beschouwing
3.6 met 13 stemmen 200
In de leer van christelijke kerken van rechtzinnige signatuur waren lijden en dood van Jezus noodzakelijk om de in zonde gevallen mens met God te verzoenen. Veelal wordt deze these geplaatst in een nogal formeel kader. De mens heeft - aldus de redenering kort samengevat – uit vrije wil Gods gebod...

OVER DE BESTURING VAN ONS BREIN

beschouwing
3.8 met 11 stemmen 2.826
Weinig mensen zullen willen bestrijden dat iets wat gebeurt altijd een oorzaak heeft gehad. Ook als we niet precies weten waardoor en hoe een gebeurtenis werd veroorzaakt, we zijn er niettemin van overtuigd dat er niets gebeurt zonder dat er iets aan vooraf gaat waardóór het gebeurt. Als dat niet...

OVER RELIGIEUZE BEHOUDZUCHT

beschouwing
3.4 met 7 stemmen 177
Waar komt toch dat fnuikende misverstand vandaan, waardoor religieus conservatisme vaak verward wordt met vroomheid? In islamitische landen zien we afschrikwekkende voorbeelden van de gevolgen die dat kan hebben: achterstand op allerlei gebied en in extreme gevallen (en die zijn er geen...

OVER CREATIVITEIT

beschouwing
3.5 met 11 stemmen 217
Creativiteit is voor veel mensen een woord met een aureooltje. Je hebt het of je hebt het niet – en maar betrekkelijk weinig mensen hebben het, denkt men dan. Het leidt tot het fnuikend misverstand als zou er maar een klein aantal creatieve beroepen bestaan; een misverstand dat beoefenaars van...

OVER BIDDEN IN EEN CAUSALE WERELD 2

beschouwing
3.6 met 10 stemmen 134
Als het waar is dat er geen wonderen (in de zin van mirakelen) gebeuren, als die soort van wonderen dus in de letterlijke betekenis van het woord “onverbiddelijk” uitgesloten zijn, dan heeft het dus ook geen zin erom te bidden (o God, bewaar mij voor die ramp) of ervoor te danken (o God, heb...

OVER BIDDEN IN EEN CAUSALE WERELD 1

beschouwing
3.2 met 8 stemmen 162
"Heeft bidden zin?" Het is al weer vele jaren geleden, dat ik me dit begon af te vragen. Ik bedoelde eigenlijk: heeft het zin te bidden om goddelijk ingrijpen in de gang van zaken in de wereld of in het persoonlijke leven? Nog wat concreter: heeft het zin te bidden om herstel van een dodelijke...

OVER HOLISME EN TRANSFORMATIE

beschouwing
3.5 met 10 stemmen 227
Wat me in publicaties over holisme opvalt, is dat ze nogal eens aan de essentie ervan voorbij gaan. Die essentie is namelijk niet dat het geheel meer is dan de som van de delen (synergie), maar is “de neiging van de natuur” om van op elkaar betrokken delen zulke meerwaardige gehelen te vormen....

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (2)

beschouwing
3.1 met 10 stemmen 232
Deel 1 van deze beschouwing eindigde met de vraag of we ons enige voorstelling kunnen maken van een evolutie van het individuele zelfbewustzijn van de mens naar een collectief menselijk zelfbewustzijn. Mijn conclusie was: niet concreet voorstelbaar maar wel enigszins beredeneerbaar. Ziehier een...

OVER EVOLUTIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN (1)

beschouwing
3.3 met 11 stemmen 212
Evolutie kenmerkt zich niet door óntwikkeling (letterlijk: afrolling, dus vereenvoudiging van wat ingewikkeld was), maar juist door ínwikkeling (letterlijk: oprolling, dus complexer worden van wat relatief eenvoudig begon). De natuur neigt ertoe gehelen te vormen die meer zijn dan de som van hun...

OVER SCHULD, BOETE EN AANSPRAKELIJKHEID

beschouwing
3.1 met 12 stemmen 235
Een waarschuwing vooraf. Dit wordt een nogal controversiële beschouwing over een controversieel onderwerp. Als u uzelf het risico van ergernis wilt besparen, kunt u deze gedachte-exercitie misschien maar beter ongelezen laten. Recent verschenen boeken (zoals Swaab - Wij zijn ons brein en...

OVER PRECOGNITIE

beschouwing
3.7 met 10 stemmen 484
Een citaat om mee te beginnen. Arthur Koestler schrijft in zijn boek “De wortels van het toeval”: “Een soort mensen zonder ogen – zoals de burgers van Wells’ ‘Country of the Blind’ – zou stellig onze bewering dat wij in staat zijn verre voorwerpen waar te nemen zonder contact...

OVER DE LICHAMELIJKE OPSTANDING

beschouwing
3.8 met 8 stemmen 207
In een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen, het Apostolicum, is tweemaal sprake van opstanding uit de dood, namelijk eerst met betrekking tot Jezus Christus en aan het slot met betrekking tot de mens. Beide liggen in elkaars verlengde. Het gaat hier om een vanouds essentieel leerstuk...
Meer laden...