Inloggen

Alle inzendingen over Multatuli

55 resultaten.

Sorteren op:

bewering
1,0 met 7 stemmen 114
...zijn. Titel: 'Als ik me ophang breekt het touw' Zie site van...
Eelt 3 apr. 2012Lees meer…

Spiegelbeeld

dagcolumn
4,4 met 7 stemmen 251
...“Den overigens zoo door my geliefden Multatuli en Pierre-Jean de Béranger” - Philip Vermoortel. HUB RESEARCH PAPER 2010/06 ** ‘Le chansonnier Béranger, qui avait tant glorifié l‘épopée impériale raconte cyniquement dans ses mémoires que, bien que né en 1780, il avait...

De Nieuwe Leliestraat

verhaal
4,0 met 2 stemmen 187
...kust en een koffie bestelt. Bij de Multatulimislukking lopen twee vrienden richting de Nieuwe Leliestraat. 'Niet dat het een imposante straat is', zegt de een tegen de ander, ' maar het staat garant voor een oer-Hollandse sfeer!'. 'Wat is dat dan, oer-Hollands?' 'Nou, je weet...

Idee 75.

verhaal
1,3 met 6 stemmen 1.517
'Ga eens mee vanavond,' zei me een vriend, of zo-iets. 'Er wordt 'n verhandeling gehouden over de onsterfelijkheid, door 'n broodbakker. 't Is 'n waar genie.' --Waar woont hij? Mijn vriend zei 't mij. Ik ging terstond daarheen, en kocht een broodje. Dat slecht was. Maar 's avonds ging ik de...

Slotfragment van de 'Max Havelaar'

verhaal
3,4 met 35 stemmen 1.297
...arme martelaren wie ik hulp heb toegezegd, ik, Multatuli. Redding en hulp, op wettelijke weg, waar het kan… op w e t t i g e weg van geweld, waar het MOET. En DIT ZOU ZEER NADELIG WERKEN OP DE - K O F F I E V E I L I N G E N - V A N - DE - N E D E R L A N D S E - H A N D E L S M A A T S...

Idee 125.

verhaal
3,4 met 8 stemmen 1.166
Zeg óf: ik weet niet, óf als ge 't weet, toon dat door duidelijkheid, en vooral, bouw geen torens op de punt van een naald, zoals de schermers met 'cogito ergo sum', of zulke kinderachtigheden. En nog eens, wees duidelijk, gij bonzen, rabbi's, dominees, derwisjen en doctoren. Als ge dát...

Idee 136

verhaal
2,4 met 7 stemmen 1.347
De roeping van de mens is mens te zijn. Daarheen moeten leiden: opvoeding, onderwijs, beroepskeuze, zedenleer, wetgeving, godsdienst. Hierin nu ligt, geloof ik, 'n algemene fout, dat men veelal het doel voorbijziet en hoofdzaak maakt van 't middel. Gesteld dat men als volmaakt mens...

Idee 86.

verhaal
3,2 met 6 stemmen 1.329
In 't ziekenhuis te Amsterdam - dat gasthuis heet, ik weet niet waarom - moest een matroos geamputeerd worden. Professor - ik meen Tilanus - zette hem z'n been af. De man rookte bedaard z'n pijp, beet nu en dan op de tanden, maar verhief zich boven de pijn. Professor T. bewonderde die sterkte...

Idee 87

verhaal
2,0 met 7 stemmen 1.204
Een gedachte is 'n poliep. Snij ze in twee, dan hebt ge twee poliepen. Snij die weder in twee... en ga voort met snijden. Na twintig generatiën van elke sectie, geeft alzo één gedachte meer dan een miljoen naneven. En elke naneef is een poliep, zo goed als z'n stamvader. En elke stamvader in...

Idee 91.

verhaal
1,6 met 22 stemmen 2.453
Ik ben boos op mezelf. Ik had nagedacht over God en m'n dame. Ik begreep iets van 't een, en beminde het ander. Ik droomde, en meende veel te weten, veel lief te hebben. Al liefhebbend en dromend liep ik 'n restaurant in, en daar heb ik groen-erwten met spek gegeten. Daarom ben ik boos op...

Idee 104

verhaal
2,2 met 13 stemmen 1.149
-Meent ge een genie te zijn? --Ja. -Die onbeschaamdheid is te geniaal om u niet te geloven.

Idee 100

verhaal
2,7 met 7 stemmen 891
Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichtig. Waar ge een staatsman hoort spreken over systemen... wees voorzichtig. Waar ge een godgeleerde hoort spreken over dogmen... wees voorzichtig.

Idee 111.

verhaal
2,8 met 8 stemmen 1.220
Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zij ons dat eigenbelang de drijfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of...

Idee 115.

verhaal
2,6 met 5 stemmen 1.494
Als ge met uw zoon overlegt welk beroep hij zal kiezen, let dan goed op of hij ijverig is, want de graad van z'n ijver moet bepalen of hij geschikt is voor staatsbetrekking of voor 'n bijzonder beroep. De reden hiervan is deze. In beide gevallen begint hij z'n loopbaam als ondergeschikte. IJver...

Idee 116.

verhaal
1,6 met 10 stemmen 2.328
Een publiek persoon staat lager of hoger dan bijzondere personen. Trekt hij zich de algemene zaak aan, met dezelfde ijver als 'n particulier de zijne behartigt, dan staat hij hoger, dewijl hij in de uitslag van 't goede slechts deelt voor een burgerdeel, en niet naar de maat zijner...

Idee 117.

verhaal
2,3 met 14 stemmen 1.469
Ik vind niet goed dat de prins van Oranje zijn beroep leert als inspecteur van de kavallerie. De Nederlanders zijn geen volk van paarden, noch paardenvolk. Ik beweer dat er uit Pope's 'Essay on men' en zulke werken, meer te leren is - vooral voor iemand die geroepen is tot regeren of besturen...

Idee 120.

verhaal
3,4 met 10 stemmen 1.590
Du choc des opinions jaillit*... in dit geval een vervelend meestal onbruikbaar mengsel van allerlei opinions. Een mengsel dat de dwalingen van alle richtingen in zich verenigt, zonder zich op te lossen in juistheid van richting. A en B wilden een rivier overtrekken, die van Oost naar West liep....

Idee 122.

verhaal
2,8 met 8 stemmen 1.062
Een oud heer las de krant, en hield die ver van zich. -Waarom doet ge dat? vroeg ik. --Ik zie niet goed van nabij, sedert ik oud werd. Ik wou dat m'n lezers oud werden, en mij lazen van verre.

Idee 30.

verhaal
1,6 met 14 stemmen 1.581
Bij 't beschouwen van een kunstwerk, bij 't schatten ener uitstekende daad, bij 't beoordelen van een uitgedrukte gedachte, leg ik mijzelf altijd de vraag voor: wat is er omgegaan in de ziel des kunstenaars, van de held, van de wijsgeer, om dat ideaal te scheppen, om tot die daad te besluiten, om...

Idee 38.

verhaal
3,2 met 10 stemmen 975
Een individu leert veelal zijn taal van 'n schoolmeester, dat jammer genoeg is. Maar schoolmeesters moeten de taal niet maken. Zijzelf behoren die te leren van 't Volk dat die taal spreekt en schrijft. En weer moeten die schoolmeesters niet alles goed-vinden wat dat volk schrijft en spreekt. Zij...

Idee 54.

verhaal
1,7 met 6 stemmen 847
Ik woon bij 'n banketbakker. -- Ik eet nooit van die dingen, zei de juffrouw, en zij wees op de taartjes, want u begrijpt, m'nheer, als men 't zelf maakt, en zo altijd daarbij is, en die dingen altijd zo voor z'n ogen en onder de neus heeft, dan begrijpt u... nietwaar, m'nheer... ik eet liever...

Idee 83

verhaal
2,1 met 13 stemmen 1.127
Ameleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen grieks of latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan een 'knap kind' in de familie. Een schrijver die tijd heeft om alles...

Idee 76.

verhaal
1,8 met 11 stemmen 1.613
- 'Geloof me, hij is een genie. Ik beken dat z'n deeg op stopverf lijkt, maar z'n verhandeling over de onsterfelijkheid... ge moet bedenken dat hij bakt met tegenzin, en verhandelt met genoegen. 't Eén is z'n beroep, 't ander z'n roeping. 't Eén is hem een noodzakelijke, maar onaangename...

Max Havelaar

verhaal
2,8 met 4 stemmen 623
of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij Aan de diep vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte Baronesse van Wijnbergen der trouwe gade der heldhaftige liefdevolle moeder der edele vrouw Ik heb de vrouwen van dichters dikwijls horen beklagen, en ongetwijfeld kan...

Max Havelaar Eerste hoofdstuk

verhaal
3,7 met 7 stemmen 1.061
Ik ben makelaar in koffi, en woon op de Lauriergracht No 37. Het is mijn gewoonte niet, romans te schrijven, of zulke dingen, en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en het werk aan te vangen, dat gij, lieve lezer, zoëven in de hand hebt...

Waarom besluiten mensen om te gaan schrijven?

column
3,0 met 2 stemmen 200
...worden. Lezers ga mij niet vertellen dat Multatuli een gek met grootheidswaanzin was. Dat doet niets af aan de waarde van zijn geschriften. Zanik niet dat Mulisch een verwaande kwast was, dat was hij niet. Er zijn ook buitenlandse schrijvers, maar als ik die er bij haal moet ik een...
Eelt25 jul. 2013Lees meer…

Oudere weduwen zijn in dit rijke land arm

column
2,3 met 3 stemmen 143
...drol die je legt belasting geheven wordt. Multatuli zei aan het eind van zijn 'Max Havelaar,' Er ligt een roofstaat aan de Noordzee.' Had deze tactloze grootheid dan toch gelijk? Men bestaat het dan nog om bezorgd te melden dat mensen met een minimum inkomen vijf jaar eerder doodgaan en...
Eelt 7 aug. 2012Lees meer…

Toch als feministe extreem gecapituleerd

beschouwing
3,5 met 4 stemmen 121
...je geestverwant en net zo vrijgevochten als jij. Multatuli (hij weer!) wilde hem graag als persoonlijke secretaris, maar het bleef bij vriendschap. Je ging niet meer met Mina op tournee, want die verfoeide als lesbienne je omgang met Bastiaan en je had vooral zelf geen zin meer in lesbisch...

Waarom schrijft een auteur?

column
4,0 met 21 stemmen 176
...een stuk brood mee zal verdienen. Schrijvers als Multatuli, Mulisch hebben eigenlijk alle andere publicaties overbodig gemaakt. Nu heb ik het alleen nog maar over de Hollanders, als ik er buitenlanders bij ga halen rent ieder verstandig mens bij zijn computer vandaan. Behalve de twee die ik...
Eelt21 sep. 2012Lees meer…

De literaire vader van Jacques Perk

beschouwing
4,5 met 2 stemmen 326
...In 1874 verscheen 'Een zaaier, studieën over Multatuli' en in 1875 verscheen jouw dichtbundel 'Londinias', waarin je vol bewondering de godin Athene opvoert, waarvoor de Haagse letterkundige/mevrouw A.J.F. Clant model heeft gestaan, een familielid van jouw vrouw en ook een medewerkster van de...
Meer laden...