Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De oorzaken van de toenemende intolerantie t.a.v. religies (1)

“Hoe komt het toch dat wij Nederlanders nog geen vijf decennia geleden als protestant of katholiek massaal iedere zondag naar de kerk gingen, speciaal onderwijs genoten en regelmatig de Bijbel lazen, terwijl we nu net zo massaal snoeihard tegen datzelfde geloof aantrappen?” Dat vraagt Mariska Orbán, journaliste en hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, zich af in haar in 2011 verschenen boek “Blond, brutaal en bidden”. Orbán, die regelmatig met de dood wordt bedreigd als de katholieke kerk weer eens ongunstig in het nieuws is, somt een aantal mogelijke oorzaken van kerkverlating op.

Zo noemt zij als factoren o.a. de dweperigheid, lichtgelovigheid en bijgelovigheid van kerkleden. Toch zinken die elementen in het niet bij de allerbelangrijkste oorzaak van allemaal: de verlichting. Deze krachtige stroming, die opkwam in de 17e eeuw, beschouwde het menselijke verstand als het enige middel om de waarheid te leren kennen. Als gevolg daarvan verloor de religie geleidelijk terrein in de ethiek, de politiek en de wetenschappen. Voortaan kon het menselijk verstand immers zelf wel bepalen wat goed en nuttig was, en wat niet. Daar had men geen Heilige Schrift of goddelijke openbaring voor nodig. De rol van de wetenschap nam daardoor toe. Sterker nog: zij werd in toenemende mate gezien als een tegenstrever van God, als het nieuwe Opperwezen dat de vorige godheid langzaam maar zeker verdrong.

Het socialisme en het liberalisme, allebei kinderen van de Verlichting, leggen grote nadruk op de waarde van het individu en op onderwijs als middel om het aardse geluk te bereiken. Want niet het eeuwige geluk in een leven over de drempel van dit bestaan, maar het aardse geluk in het hier en nu staat in de Verlichting centraal. De scheiding tussen kerk en staat is een gevolg van deze ontwikkeling. Een ander uitvloeisel hiervan is het ongelimiteerde vooruitgangsgeloof van de neo-liberalen en het socialistische geloof in ‘de maakbare samenleving’.

Nu leiden de Verlichting en de uit haar ontstane stromingen niet altijd tot het bestrijden van religie. Bovendien hebben de kerken nog heel lang stand gehouden ondanks deze invloeden. De recente oorzaken van ontkerkelijking moeten dan ook ergens anders worden gezocht. Orbán kent de belangrijkste rol toe aan de ontzuiling, die eind jaren zestig begon. Steeds minder mensen wilden zich nog iets gelegen laten liggen aan traditionele verbanden zoals kerken en verenigingen met een confessionele kleur. Het verzet daartegen groeide. Het ‘gebrek aan verinnerlijking’ en de ‘te strakke interne discipline’ brachten volgens Orbán deze ontwikkeling op gang.

Ik denk dat zij vooral met die twee elementen de kern heeft benoemd. Zo kwamen vanaf de zestiger jaren allerlei spirituele en New Age-achtige stromingen op. Een deel van de aanhang bestond aanvankelijk uit mensen die zich in de kerk niet thuis voelden omdat ze geen gehoor vonden voor hun opvattingen en ervaringen. Desondanks hebben de kerken een werkelijke dialoog met deze bewegingen heel lang uitgesteld. Toen men daar uiteindelijk toe overging - zo rond het jaar 2000 - was het al te laat. Zo was ik zelf een keer aanwezig bij een ontmoetingsdag tussen vertegenwoordigers van de PKN en leden van spirituele stichtingen. Uiteindelijk leverde dat, ondanks allerlei mooie praatjes, discussies en voordrachten helemaal niets op. Men eindigde dan ook in een sfeer van ‘agree tot disagree’. Zonder meer teleurstellend.

In diezelfde periode was ik als initiatiefnemer en bestuurslid betrokken bij de oprichting van verschillende spirituele stichtingen. De meeste stonden in het begin nog wel open voor het christendom en contracteerden voor hun avonden sprekers van authentiek-christelijke origine, maar geleidelijk dreven deze organisaties steeds meer weg naar de sfeer van esoterie en New Age. Dat kwam o.a. doordat de achterban steeds meer moeite begon te krijgen met sprekers die een authentiek-christelijk verhaal uitdroegen. De echte kern van New Age is namelijk behoorlijk anti-kerkelijk en anti-christelijk, hoewel ze Jezus niettemin als een ‘verlichte meester’ erkennen. Net als de hippiebeweging uit de zestiger en zeventiger jaren zijn deze mensen erg anti-autoritair en reageren ze vaak – terecht of onterecht – op christelijke sprekers alsof ze allemaal vertegenwoordigers zouden zijn van een streng, dogmatisch instituut dat hen wil voorschrijven wat ze wel en wat ze niet moeten geloven.

De weerzin tegen het christendom zit dus nogal diep, niet alleen bij mensen die vroeger ooit lid waren van een kerk, maar zelfs binnen een deel van de aanhang van New Age. Graag ga ik in het volgende deel in op de manieren waarop die weerzin en die intolerantie zich in de praktijk uiten. Als de oorzaken van de toenemende intolerantie bekend zijn, mag je er namelijk van uit gaan dat je er ook iets aan kunt doen. Of is het misschien al te laat en is de kloof tussen christenen en de snel seculariserende wereld al te groot geworden?

- wordt vervolgd -


Zie ook: http://spiritueelaurora.blogspot.nl/

Schrijver: Hendrik Klaassens, 15 december 2012


Geplaatst in de categorie: religie

3.6 met 90 stemmen 1.545Er zijn 2 reacties op deze inzending:

Naam:
Hendrik
Datum:
17 december 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Beste Günter, je hebt gelijk: door pure intolerantie is Jezus vermoord. Hij bracht veel mensen op de been die geïnspireerd werden door Zijn woord. De Farizeeën en Sadduceeën voelden zich echter in het nauw gedreven, omdat Hij hun praktijken aan het licht bracht. Ze lieten Hem daarom vermoorden.

Ook nu, in deze tijd, is het bar slecht gesteld met de verdraagzaamheid op religieus gebied. In het Westen worden geen mensen meer vermoord vanwege hun geloof (in vredestijd, welteverstaan), maar daarbuiten gebeurt het nog dagelijks. Volgens schattingen komen jaarlijks ongeveer 105.000 christenen om het leven bij vervolgingen. Noord-Korea, Afghanistan en Saoedi-Arabië spannen wat dat betreft de kroon.
Naam:
Günter Schulz
Datum:
16 december 2012
Email:
ag.schulztiscali.nl
"Eloi, Eloi, Lama Sabachthani?" - Je weet Hendrik, als kenner bij uitstek van bijbelse teksten en andere bestudeerde opgetekende geschriften, dat deze in het Aramees geuite vraag de woorden van Jezus waren, door hem aan het kruis geroepen. Toen al bracht de onverdraagzaamheid en intolerantie en niet te vergeten intrige hem de dood.
Zou de Schepper, de tegenwoordige situatie beoordelend, nu niet uitroepen: "O mens, mijn schepsel, waarom keert gij mij de rug toe?" en dat mag gerust ook in het Nederlands.
Er is m.i. in de laatste tweeduizend jaar, ondanks pieken van bloei en diepe dalen (kruistochten, beeldenstorm, inquisitie) qua tolerantie toch weinig veranderd?
Hoewel: men wordt nu niet meer als ketter verbannen of tot de brandstapel veroordeeld. Ik zie uit naar het vervolg.

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)