Inloggen
voeg je beschouwing toe

Beschouwingen

De tijd van de Elohim

Wij leven in de tijd van de Elohim.
Alles wijst in die richting. Lees de rubriek.punt.nl/ Maatschappij Iran / Syrië/ 29 september 2012, lees de Iraanse kranten en de Bijbelboeken Daniël hoofdstuk 11:40 en verder Openbaringen, waarin deze profetieën worden beschreven.
De aanval van Iran op Israël kan de aanleiding zijn voor het begin van de Derde Wereldoorlog. De Palestijnse terreurbeweging Hamas heeft een militair pact gesloten met de Hezbollah, Iran en Syrië. Het gevaar voor Israël komt van alle kanten en daarmee de mogelijkheid op deze oorlog in wording. Iran is nu nog bondgenoot van Syrië, maar wil dat er een eind komt aan de oorlog in Syrië om zijn eigen positie te versterken en zal dan Syrië bezetten. Rusland is bondgenoot van Syrië en zal Iran aanvallen, Amerika zal de aanval van Iran op Israël beantwoorden met een tegenaanval op Iran, Egypte is bondgenoot van Iran en zal Amerika en Rusland aanvallen, Amerika zal een tegenaanval openen op Egypte, het land waar Amerika biljoenen dollars in heeft gepompt en waarvan Egypte een heel geweldig leger heeft samengesteld. En dan moeten we Rusland en China niet vergeten te noemen. Zij zijn handelspartners van Amerika. Wat zal er vanuit deze landen tegemoet komen naar de EU toe. We zijn in een Derde Wereldoorlog beland voordat iedereen daar erg in heeft. Wat wij hier dan gaan merken is : nog meer bezuinigingen, werkloosheid, armoede, honger, criminaliteit. Er zal een verschuiving plaats vinden, ook binnen Europa. Dit is de tijd van "De Grote Verdrukking" waarover in de Bijbel wordt gesproken. Deze tijd zal worden ingeluid met de vervolging van alle religies, valse en niet valse, ook valse christelijke religies. Een tijd waaraan door ingrijpen van JHWH een eind zal worden gemaakt. Dit ingrijpen wordt ingeluid met de kreet "Vrede en zekerheid". Zodra daarvan sprake is en bekend is wie de koning van het noorden is zal de "Dag des Oordeels" of de "Armageddon" spoedig volgen. Daarom is het zo belangrijk dat de mens tot het geloof komt in Jezus Christus om tot zijn Vader te komen. Dit is een tijd van hoop en herstel. Voor meer kennis en uitleg over de Bijbel en de Armageddon en de bedoeling van Jehovah met de mensheid kun je je wenden tot de Jehova's getuigen. Zij zullen je met alle liefde inwijden. Wij leven nu in de tijd van de Elohim.

Schrijver: Wilma de Bruïne, 22 oktober 2012


Geplaatst in de categorie: religie

1.2 met 19 stemmen 296Er zijn 9 reacties op deze inzending:

Naam:
H.P. Winkelman
Datum:
21 november 2012
@ Wilma de Bruïne
In je antwoord aan Joanan Rutgers van 24/10 verwoord je de grond van je geloof, als je schrijft:
“…dat de Bijbel door JHWH is geïnspireerd en door zijn apostelen is opgeschreven”.
Maar vertel mij nu eens waarop dat geloof is gebaseerd. Je kunt er voor jezelf wel mee volstaan om te zeggen: ja, dat geloof ik nu eenmaal, maar dat is niet voldoende voor een zinnige discussie. Want waarom zou ik moeten geloven wat jij “nu eenmaal gelooft”? Dat is voor wie iets anders gelooft een loze uitspraak, een stelling die op drijfzand berust. En je kunt je ook niet beroepen op het feit dat bijbelschrijvers zelf zeggen dat hun woorden door God geïnspireerd zijn, want je realiseert je natuurlijk wel dat dat een cirkelredenering is.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
7 november 2012
Monique : Wie de schoen past die trekt 'm niet alleen uit maar ook aan...bovendien zet ik je niet weg maar haal ik je naar voren.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
2 november 2012
Email:
moi636yahoo.com
Noem het zoals je wilt, maar zet mij niet weg als één of andere denkfout.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
28 oktober 2012
Hallo Monique: Dat is ook precies wat ik zeg, dat de Bijbel in de eerste plaats een boek is over het geloof en de ontwikkeling van het Christendom, dit is ook geschiedenis en daarna een geschiedenisboek over de ontwikkeling van de machtsverschuivingen tussen de koninkrijken tot in deze tijd. Dit is ook politiek. In de tijd van de Bijbel werd de godsdienstige en daarmee de geschiedkundige en politieke situatie door JHWH bepaald. In die tijd stond de mens even ver van Hem af als in deze tijd. Denk maar aan het beeld dat Nebukadnezar in een droom heeft gezien. Dit beeld stelt voor alle koninkrijken die in deze wereld hebben bestaan en nog bestaan. Wij leven nu in het laatste koninkrijk, het Anglo-Amerikaanse. Deze koninkrijken hebben elkaar bestreden en verslagen op ingeving van JHWW, omdat deze koninkrijken zich niet aan Zijn woord hielden. Hij heeft dit zo gewild en bepaald. En dat is dan tevens de denkfout die de mens maakt, door een scheiding aan te brengen tussen geloof, geschiedenis en politiek. Dit is het bekende verschijnsel van de huidige tijd, waarin de mens van JHWH is vervreemd. In de huidige tijd worden geloof en met name het Christelijke geloof, geschiedenis en politiek van elkaar gescheiden en als op zichzelf staande entiteiten beschouwd. Deze denkfout gaat gepaard met een andere denkfout van de huidige mens, door zich niet te richten naar Zijn gedachte(n)goed, dat volmaakt, rechtvaardig en liefdevol is. De mens denkt dat hij alles zelf bepaalt en dat is de grootste denkfout die door de huidige mens wordt gemaakt. Dit is ook de reden dat de Jehova's getuigen zich niet met politiek en andere wereldse zaken bezighouden, omdat de wereld zich niet richt naar Zijn Woord.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
26 oktober 2012
Email:
moi636yahoo.com
Nee hoor, de bijbel is precies wat het is; een boek over godsdienst. En geschiedenis leer je op de manier van het soort onderwijs wat je volgt. Politiek heeft in feite niets met godsdienst of bijbels te maken, je haalt hier verschillende dingen door elkaar heen.
Het is prima dat de schrijver gelooft in iets, echter; je kan niet stellen dat het zus of zo is en dat je gelijk hebt, dat heeft niemand.
Naam:
Wilma de Bruïne
Datum:
24 oktober 2012
Joanan:
Jezus heeft gezegd: "Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken"( Joh.8:31,32). ge
JHWH zoekt niet de intellectuele mens maar de intelligentie van de wijsheid. De intellectuele mens die geen nederigheid heeft zal geen inzicht en kennis krijgen in wat de Bijbel ons leert over de bedoeling van JHWH met de mensheid. De volmaakte wet die tot de vrijheid hoort (Jakobus 1:25), is de wet van de Christus, de wet van het geloof of de wet van een vrij volk ( Gal.6:2; Rom.3:27; Jak. 2:12).
Jezus heeft gezegd : "Mijn juk is weldadig en mijn vracht is licht". ( Matth. 11:29,30).
De vergissing die jij maakt is dat je je eigen denkwijze en gedachten volgt. Die kun je vervolmaken door je zijn denkwijze en gedachten eigen te maken. Verder moet je je realiseren wat JHWH voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn eerst - en eniggeboren zoon, Jezus, opgeofferd om ons vrij te maken van onze zonden. Wat niet betekent dat wij rechtvaardigen zijn. Wij zijn onrechtvaardigen en ontvangen de onverdiende goedheid van JHWH. Hij wil elke mens zijn vrijheid geven, maar je moet de wet van Christus volgen die tot de vrijheid leidt.
Er is helemaal geen sprake van een doemgedachte of angstgedachte. Van aardse hoop is op dit moment geen sprake gezien de toestand in de wereld. Dit is juist wat JHWH wel wil, een aardse en een hemelse hoop. Om die te bereiken moet je tot Jezus komen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Alles is geschapen door, voor en van hem. Alleen door Jezus kun je tot zijn Vader komen. Hij is de enige mens die uit de hemel is gekomen dmv de Heilige Geest en de enige mens die weer is opgestegen naar de hemel. Verder vind ik het heel erg jammer dat je zo heftig reageert, dit blokkeert een heldere denkwijze om tot het juiste inzicht te komen. De Bijbel is het veelvuldigst gedrukte en verspreide boek ter wereld. Het Boek der Boeken is in de eerste plaats een boek over het geloof, daarna een geschiedenisboek waarin ook de politiek ter sprake komt. Precies zoals in de huidige tijd, maar met dit verschil dat de huidige tijd door de mens is en wordt geïnspireerd en dat de Bijbel door JHWH is geïnspireerd en door zijn apostelen is opgeschreven. Met dit verschil dat in de huidige wereld oorlogen, rampen etc. voorkomen en dat in het Paradijs op aarde vrede zal heersen. Er zal genoeg zijn voor alle mensen. Jouw reactie komt tot stand omdat je niet de juiste kennis hebt van de Bijbel. Ook worden jouw gedachten beïnvloed door het menselijk denken. Niet alleen van jezelf ,maar ook door het geschreven woord van andere mensen, zoals wetenschappers en onderzoekers die niet de denkwijze van JHWH volgen, maar hun eigen interpretaties en veronderstellingen geven.
Naam:
Monique Methorst
Datum:
23 oktober 2012
Email:
moi636yahoo.com
Godsdienst is godsdienst en politiek is politiek, dat is mijn mening.
Naam:
Hendrik
Datum:
22 oktober 2012
Email:
klaassens38zonnet.nl
Beste Wilma, het artikel, waarnaar je verwijst, heb ik gelezen; de voorspellingen uit Daniël en de Openbaringen ken ik ook. Jaren lang heb ik boeken met allerlei profetieën en voorspellingen gelezen, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik maar een paar grote lijnen kan ontdekken.

De interpretatie, die men bijv. aan de Openbaringen van Johannes geeft, wordt meestal sterk bepaald door het tijdvak van waaruit men ernaar kijkt. Zo was het in de zestiger en zeventiger jaren de gewoonte om alles in het licht te plaatsen van de Koude Oorlog. Amerika was daarin een soort afschaduwing van het hemelse Jeruzalem, terwijl de USSR zonder meer het 'Rijk van de Duivel' was, waarin de antichrist troonde. Boeken als van Hall Lindsey ("De planeet die aarde heette" e.a.) versterkten dat beeld.

Nu zijn er de voorspellingen over een Derde Wereldoorlog, die in het Midden-Oosten ontstaat. Het is waar dat de Openbaringen van Johannes spreken over een veldslag bij Megiddo in Israël (Armageddon), maar vergeet niet dat de Openbaringen geschreven zijn in symbolentaal. De grote lijn is, dat onze wereld het toneel is van een strijd tussen goed en kwaad; als de mens te veel aan het morele kwaad toegeeft, wordt de demonische invloed op aarde sterker. De gevolgen daarvan zijn o.a. oorlogen, honger, armoede en onderdrukking. Toch wordt er in de Bijbel ook een grens gesteld die de mensheid niet overschrijden mag. Doet de mens dat tóch, dan komen de profetieën van de Openbaringen uit. Je kunt dat het beste zien als een waarschuwing: "Als je dit doet, gebeurt er dat". In die zin staat dus niets vast.

Ik geloof wel dat er rampen zullen gebeuren, omdat er een wisselwerking is tussen de kosmische orde en de morele wereldorde, maar hoe en wanneer... dat zou ik echt niet weten. Het belangrijkste lijkt mij dat je als individu blijft proberen om je geloof in de praktijk te brengen. Maak je geen zorgen over de toekomst, want die hangt af van de vrije wil van de mens.
Naam:
Joanan Rutgers
Datum:
22 oktober 2012
Je bewering over de eindtijddoemgedachte en dat de derde wereldoorlog aanstaande zou zijn, heb ik al weersproken op de beweringenrubriek. Je reageert hier om hogerop te klimmen en je bewering te beargumenteren. Is okay, staat je natuurlijk vrij, maar het vervult me wederom met diepdoorleefde woede! De meeste Nederlanders kennen de Jehova getuigen als opdringerige, altijd ongelegen komende huisdeurenterroristen, die hun visie willen verspreiden, terwijl niemand daar om gevraagd heeft. Ik heb jullie tijdschriften wel eens doorgebladerd en het is zo orthodox-christelijk, dat ze er in Staphorst nog raar van opkijken. Je leidraad is angst en angst is een slechte raadgever. De Jehova's zijn decennia geleden al als sekte ontmaskerd en mensen, die er mee willen kappen, worden systematisch achtervolgd en bedreigd. En dáár wil jij mensen naartoe sturen? Dát zou pas echt een eindtijdgedachte zijn! Jehovagetuige worden en lekker samen somberen over het wereldlot en psychotische angsten kweken. Uiterst defaitistisch/nihilistisch die opsomming van landen, die elkaar gaan aanvallen vanwege dit en dat. Je baseert je doemdenken op de bijbelboeken Daniël en Openbaringen. Over dat laatste boekwerk, die Johannes op Patmos ijlde en hallucineerde. Hij overdreef en zaaide evenveel angsten als jij. Het boek Daniël wordt bij verlichte zielen als antieke onzinnigheid beschouwd. Wel eens gedacht aan indoctrinatie van de Jehovagetuigen? Jullie zijn de enigen op aarde, die zich nog buigen over een labiele angsthaas als Daniël. Je papegaait je wekelijkse, hoogst ouderwetse bijbelstudies en dat met een dikke zweem van krijsende hysterie. Geloven in Jezus Christus moet nooit uit angstmotieven voortkomen, want oerangsten kunnen het beste eerst verwerkt worden, alvorens tot Hem te komen. Christus spreekt van ANGSTLOZE liefde en Hij is tegen iedere vorm van vernietiging, ook het voorspellen daarvan uit valse bronnen. De Neanderthalers hadden ook kunnen gillen 'Wij leven nu in de tijd van de Elohim!', rumoer is er altijd al geweest, maar om dat nu opeens te vergoddelijken, is hypocriet bedrog. Je biedt geen aardse hoop en dat is een verschrikkelijk iets, want de God van Liefde is juist vol mededogen over de aardse zielen en Hij zou ze nooit onnodig bang maken, noch onbewust valse profetieën laten aanbidden. Je wereldvreemde terminologie spreekt ook boekdelen. Ik ben maar wat blij dat jij niet presidente van een machtig land bent!...

Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je emailadres voor anderen in beeld verschijnt)