Inloggen
voeg je verhaal toe

Verhalen

De verdwenen grootvader

Grootvader verdween.
Op zich is het niet zo bijzonder. In het begin van de vorige eeuw vertrokken veel mensen naar, wat men toen noemde 'De nieuwe wereld' om nooit meer terug te keren. Grootvader zorgde echter voor een probleem: zijn zoon Gerrit wilde trouwen met Pieternella de Koning. De toestemming verkrijgen van iemand die waarschijnlijk niet meer bestaat is een moeilijke zaak. Gelukkig zorgde de Regter, zie onderstaand verslag, voor een oplossing.

Op Heden den Zevenden der maand November van den Jare Agtien Honderd en Twintig, des voormiddags te elf uren, voor ons Mr. Matthijs Beelaerts, vrederegter van het Eerste Kanton Dordrecht, Province Holland, Zuider quartier, ons bevindende ten onzen woonhuize staande en gelegen te Dordrecht in de Wijnstraat, Lett: B, No 92 en zijnde Wij geadsisteerd door onzen griffier, zijn gecompareerd
1. Gijsbert Sloot, oud 72 jaren, timmermansknegt.
2. Pieter van Tuzenhout, oud 65 jaren, Stedenaar.
3. Jan de Koning, oud 49 jaren, gruttersknegt
en
4. Frans Rutte , oud 42 jaren, uitdrager en wonende allen binnen deze stad.
Dewelken ter Requisitie van Gerrit van Til, kledermaker, woonende binnen deze stad, voor de opregte waarheid verklaarden, dat zij den Requirant veele jaren hebben gekend en gemeen zaken met hem hebben verkeerd, dat zij ook gekend hebben des Requirants vader, genaamd geweest Lodewijk van Til, molenmaker, alhier gewoond hebbende. Dat het hun alzoo is bewust en zij zich zeer wel herinneren dat genoemde Lodewijk van Til, in den Jare Achttien Honderd en Een, deze Stad heeft verlaten, en ten Rotterdam in Lands Zeedienst is gegaan en dat hij kort daarna van de Reede van Hellevoetsluis is uitgevaren, met het schip de -- ? -- gecommandeerd door den Kapitein Buijskens. Naar Oost of West.
Dat het hun lieden al mede is bewust, dat de Requirant, zijne nog levende moeder Anthonia de Beer, wettige huisvrouw door zijnen vader hier agtergelaten en de overigen vrienden of betrekkingen van den zelven Lodewijk van Til, na des zelfs voormeld uitzeilen in den Jare 1801hem meermalen hebbende gezegd en verzekerd, dat zij van hem nooit enig berigt hadden ontvangen hetzij direct of indirect, niettegenstaande alle onderzoek dat wegens -- ? -- Lands Zeekantooren als elders gedaan.
Dat zij wijders zeker weeten dat Lodewijk van Til, zich na opgemeld zijn vertrek nimmer weder alhier heeft vertoond.

Dat het dus wel zeer onzeker is of hij is overleden of nog in leven en waar hij zich bevindt. Maar dat het alzoo onmogelijk is, aan zijnen zoon de Requirant in dezen, zoo hij dood is zijn overlijden te constateren en zoo hij nog bestaat, aan hem af te vragen consent, veel min het zelve te bekomen, ter voltrekking van zijn voorgenomen huwelijk met Pieternella de Koning woonende alhier.
Na voorlezing hebben de comparanten gepersisteerd bij den inhoud hunnen verklaringen en zich bereid betuigd en beloofd dezelve, ten allen tijden op de plegtigste wijze te zullen bevestigen als zij daartoe zullen worden gerequireerd.
En hebben Wij daarna deze acte opgemaakt, die de comparanten, met ons en den griffier hebben geteekend, ten dage, Maand en Jare als boven /
was get. G. Sloot, P. van Tuzenhout, J. de Koning, F. Rutte.

Schrijver: lodewijk, 12 januari 2006


Geplaatst in de categorie: familie

4.3 met 10 stemmen 773Er zijn nog geen reacties op deze inzending.


Geef je reactie op deze inzending:

( vink aan als je niet wilt dat je e-mailadres voor anderen in beeld verschijnt)